Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ kho / Xử lý giao hàng trong hai bước

Xử lý giao hàng trong hai bước (Xuất hàng + Giao)

Tổng quan

Khi 1 đơn hàng đi đến bộ phận giao hàng để thực hiện kết thúc giao hàng thì Phần mềm được thiết lập theo mặc định cơ chế vận hành 1 bước: một khi hàng hóa đã sẵn sàng thì tất cả có thể được giao đi chỉ trong một đơn giao hàng. Tuy nhiên, quy trình công ty bạn có thể có một hoặc nhiều bước trước khi giao hàng. Trong quy trình 2 bước, các mặt hàng trong 1 đơn giao hàng được xuất khỏi kho và mang đến địa điểm xuất hàng để giao đi. Sau đó hàng hóa được giao đi.

Để hoàn tất giao hàng Xuất hàng + Giao hàng trong Phần mềm thì cần một vài bước cấu hình cần thiết. Các bước này có thể tạo ra các địa điểm bổ sung. Theo mặc định chúng được gọi là Output. Vì thế, nếu mã kho của bạn là WH thì cấu hình này sẽ tạo ra 1 địa điểm gọi là WH/Output. Hàng hóa sẽ được chuyển từ WH/Output đến WH/Customers (trong trường hợp đơn bán hàng) trong quy trình giao hàng 2 bước.

Cấu hình

Cho phép quản lý quy tắc định tuyến kho

Phần mềm cấu hình dịch chuyển kho cho các đơn giao hàng thông qua quy tắc định tuyến trong kho. Quy tắc định tuyến trong kho cung cấp một cơ chế để tạo ra một chuỗi các thao tác khác nhau. Trong trường hợp này, chúng ta sẽ liên kết từ bước xuất kho đến giao hàng.

Để cho phép quản lý theo định tuyến trong kho, chọn menu Configuration (Cấu hình) > Settings (Thiết lập).

Ở phần Warehouse (Kho), Check vào nút Multi-Step Routes (Các tuyến nhiều bước) như hình:

 

Nhấp vào SAVE (LƯU) trên cùng của trang để lưu các thay đổi (nếu bạn cần kiểm tra nút ở trên)

Cấu hình kho cho quy trình Xuất kho - giao hàng

Để cấu hình dịch chuyển kho xuất hàng + giao hàng, vào menu Configuration(Cấu hình) > Warehouses (Kho) và điều chỉnh lại kho sẽ sử dụng

Đối với việc giao hàng, thiết lập tùy chọn Bring goods to output location before shipping (Pick + Ship) {Mang hàng hóa ra địa điểm xuất (output) trước khi bàn giao (Lấy hàng + Bàn giao)}  

 

Tạo đơn bán hàng

Cài đặt Sales(Kinh doanh) nếu vẫn chưa sẵn có và tạo đơn bán hàng cho một vài sản phẩm được giao

Chú ý rằng, hiện tại chúng ta có thể thấy 2 dịch chuyển kho liên kết với đơn bán hàng này trong nút Delivery (Giao hàng) phía trên đơn bán hàng.

 

Nếu nhấp vào nút 2 Delivery (2 Giao hàng) thì bạn sẽ thấy hai lệnh xuất kho khác nhau, một với tham chiếu PICK để quy định quá trình xuất kho và các còn lại với tham chiếu OUT để quy định quá trình giao hàng

 

Xử lý giao hàng

Xử lý các bước xuất kho

Đảm bảo rằng bạn có đủ sản phẩm tồn kho, vào menu Inventory (Tồn kho) và nhấp chọn liên kết Waiting (chờ) phía dưới thẻ kanban Pick


 

Nhấp chọn phiếu xuất kho bạn muốn tiến hành xử lý xuất kho.

Nhấp chọn Reserve (Dự trữ) để giành hàng trước sản phẩm có sẵn cho phiếu xuất kho đang chọn.

Nhấn vào Validate (Xác nhận) để hoàn thành việc chuyển từ WH / Stock sang WH / Output.

Thao tác này đã hoàn tất bước xuất hàng và dịch chuyển kho WH/PICK sẽ ở trạng thái Done (Hoàn thành) ở phía trên cùng của trang. Sản phẩm đã được chuyển từ WH/Stock đến địa điểm WH/Output. Tới đây hàng hóa đã sẵn sàng cho bước giao đến khách hàng (Shipping).

Xử lý các bước giao hàng

Vào menu Inventory (Tồn kho) và nhấp vào link #TO DO (# CẦN LẦM) phía dưới thẻ kanban của Đơn giao hàng 

Nhấp chọn lệnh xuất hàng bạn muốn xử lý.

Nhấp chọn Validate (Xác nhận) để hoàn tất dịch chuyển kho từ WH/Output đến khách hàng (nhấp vào Apply (Áp dụng) để phân bổ số lượng dựa trên số lượng được liệt kê trong cột To Do )

Thao tác này đã hoàn tất bước xuất hàng và dịch chuyển kho WH/OUT sẽ ở trạng thái Done (Hoàn thành) ở phía trên cùng của trang. Sản phẩm đã được giao đến khách hàng.

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290