Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ kho / Xử lý kiện hàng đóng gói

Xử lý kiện hàng đóng gói

Tổng quan

Đóng gói, bao bì là hộp đựng hàng, nơi bạn để một hay nhiều sản phẩm.

Theo mặc định, Phần mềm không đưa vào tài khoản sử dụng

Khi bạn kích hoạt tùy chọn, bạn sẽ có thể quản lý một hay nhiều bao bì khi thực hiện giao hàng.

Cấu hình

Để cấu hình sử dụng đóng gói, vào menu Inventory (Tồn kho) > Configuration (Cấu hình) > Settings (Thiết lập). Trong mục Operations (hoạt động), đánh dấu vào  Delivery Packages (Giao hàng theo gói..).


Sau đó nhấn nút SAVE (LƯU).

Đóng gói sản phẩm

Đóng gói sản phẩm thường được thực hiện khi xử lý chuyển kho (nhập hàng, luân chuyển nội bộ hay giao hàng). Để có thể đặt sản phẩm vào trong gói hàng, tình trạng hàng để chuyển hàng phải là có sẵn


Trong tab Operations (Tình trạng hoạt động), bạn có thể đặt các sản phẩm vào một một hay nhiều gói hàng.

Chọn số lượng bạn muốn đặt vào hộp đầu tiên trong cột cuối cùng, sau đó thay đổi số lượng Done về số lượng mà bạn muốn đống gói.Nhấn CONFIRM (XÁC NHẬN), Khi đó hệ thống tự động tạo một gói hàng với số lượng như yêu cầu

Thực hiện các bước tương tự cho các phần khác mà bạn muốn đóng gói.

Dịch chuyển hàng hóa theo kiện

Nếu bạn sử dụng một số địa điểm và/hoặc nhà kho, bạn có thể dịch chuyển theo từng kiện hàng bao gồm cả sản phẩm bên trong gói hàng đó.

Cấu hình

Bạn cần cấu hình Operations Types (Loại hoạt động) để cho phép di chuyển gói hàng. Vào Configuration (Cấu hình) > Operations Types (Loại hoạt động). Chọn một hoạt động bạn cần thực hiện, đánh dấu vào dòng Allow moving packs (Cho phép di chuyển gói).


Chuyển các gói hàng

Tạo một đơn vận chuyển. Chọn địa điểm nguồn và địa điểm đích, sau đó nhập vào số lượng đóng gói, chọn nút PUT IN PACK để tạo đóng gói cho số lượng.Truy xuất nguồn gốc gói hàng

Để truy xuất một gói hàng hay kiểm tra sản phẩm bên trong nó, vào Master Data (Dữ liệu gốc) > Packages (Gói).


Nhấn vào nút Package transfers (Vận chuyển gói hàng) để nhìn thấy các hoạt động.

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290