Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ kho / Xử lý phiếu nhập hàng đang về

Xử lý phiếu nhập hàng đang về

Có hai cách xử lý các phiếu hàng đang nhập về: hoặc làm việc trên các chứng từ đã in(và quét các dòng chi tiết trên chứng từ), hoặc trên màn hình (và quét sản phẩm trực tiếp).

Xử lý các phiếu nhập hàng về đã in

• In phiếu nhập hàng trong ngày bằng cách chọn tất cả các chứng từ từ danh sách To Receive (Để nhận) và in Picking Operations  (Chọn Hoạt động) từ menu trên cùng.

• Khi bạn bắt đầu xử lý phiếu nhập hàng, quét mã vạch ở góc trên cùng bên phải của chứng từ để tải lên màn hình các thông tin phù hợp.

• Sau đó, quét mã vạch của mỗi sản phẩm, hoặc quét mã vạch của sản phẩm trên dòng chi tiết xuất hàng nếu mã vạch trên sản phẩm không dễ quét tới, dễ nhìn thấy hoặc bị thiếu.

• Một khi bạn đã quét tất cả các sản phẩm, quét mã vạch Validate (Xác nhận) để hoàn tất thao tác.

Xử lý phiếu nhập hàng từ máy tính hoặc thiết bị di động


• Tải lên tất cả các phiếu nhập hàng được đánh dấu là To receive  (Để nhận) và mở phiếu hàng đầu tiên.

• Chọn và quét sản phẩm được lên danh sách

• Khi bạn đã chọn tất cả các danh mục sản phẩm, nhấp vào nút Validate (Xác nhận)  hoặc quét mã vạch xác nhận hành động để kết thúc thao tác.

• Di chuyển đến phiếu nhập hàng kế tiếp để xử lý bằng cách nhấn vào mũi tên trên cùng bên phải hoặc quét mã vạch hành động Pager-Next.

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290