Tích hợp Odoo - Google Calendar

Google Calendar là một ứng dụng lịch cho phép tạo và chỉnh sửa sự kiện. Odoo - Google Calendar ra đời giúp người dùng có thể quản lý lịch hẹn của mình ngay trên hệ thông Odoo.
Tích hợp Odoo - Google Calendar

Tích hợp Odoo - Google Calendar cho phép người dùng đồng bộ hóa lịch hẹn của mình với lịch Google. Người dùng có thể quản lý các cuộc hẹn nhằm tạo ra sự thuận tiện cho mình và cũng cho những người được hẹn

Mô tả tính năng

Đồng hóa hóa cuộc hẹn Odoo với lịch Google

Dễ dàng thực hiện các cuộc hẹn đã lên lịch

 Cài đặt cấu hình Odoo với Google Calendar

Đồng bộ vị trí cuộc hẹn

Các kết nối khác

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290